سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی معلمان

عالی

docx 1396 مهر 22 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1006500 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی معلمان

هدف اصلی این پژوهش تأثیر سبک رهبری (آمرانه ، مبتنی بر مشورت ، آزادمنش ، کارمحور ، کارمند محور ) بررضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه می باشد . جامعه آماری در این پژوهش که در مجموع 20نفر از معلمان را در بر می گیرد

دانلود مقاله بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی معلمان

 
 
چکیده
 
فصل اول  طرح تحقیق
 
مقدمه. 1
 
بیان مسئله:3
 
اهمیت و ضرورت پژوهش.... 5
 
اهداف پژوهشی:7
 
فرضیه های پژوهش:8
 
تعاریف نظری 9
 
تعریف عملیاتی:10
 
فصل دوم ادبیات پژوهش.... 11
 
تعریف مدیریت آموزشی.. 12
 
اهداف مدیریت آموزشی:13
 
رهبری چیست؟. 14
 
تعریف رهبری.. 15
 
مشخصه های رهبری:16
 
نظریه های رفتار رهبری:17
 
سه شایستگی رهبری:17
 
رهبری در مدیریت:18
 
قدرت رهبری.. 19
 
تئوریهای رهبری:20
 
نظریه X,Yداگلاس مک گروگور21
 
مطالعات میشیگان.. 22
 
مطالعات دانشگاه اوهایو. 22
 
مدل سه بعدی اثر بخشی رهبر:23
 
پیوستار رهبری.. 24
 
رهبر موفق دربرابررهبر مؤثر. 25
 
اثر بخشی مدیریت در برابر اثر بخشی رهبری :25
 
مهارتهای رهبری.. 26
 
تمایز مدیریت ورهبری.. 27
 
مطالعات پویای گروه:28
 
سیستمهای مدیریت... 29
 
چرخه کار وعناصر تشکیل دهنده آن.. 29
 
مدیریت بر مبنای هدف(MBO):32
 
رضایت شغلی.. 33
 
رضایت شغلی وجایگاه آن درسازمان.. 34
 
نظریات رضایت شغلی 35
 
عوامل مربوط به رضایت شغلی معلمان.. 37
 
وظایف مدیران آموزشی ورضایت شغلی معلمان :39
 
نیازهای انگیزشی.. 40
 
عوامل تعیین کننده رضایت شغلی:42
 
نیازهاانگیزش ورضایت شغلی.. 43
 
تحقیقاتی مربوط به سبک های رهبری مدیران:45
 
فصل سوم روش شناسی پژوهش. 47
 
 روش پژوهش و جامعه آماری .... 48
 
نمونه ، روش نمونه گیری ، روایای و پایایی ابزار اندازه گیری 49
 
مدل آماری:50
 
فصل چهارمتجزیه وتحلیل اطلاعات... 51
 
مقدمه. 52
 
فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات... 83
 
خلاصه پژوهش:84
 
نتیجه گیری پژوهش:85
 
محدودیت های پژوهش.... 85
 
پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق حاضر 85
 
پیشنهاد برای محققان آینده 86
 
منابع.. 87
 
ضمائم وپیوستها90
 
چکیده :
 
در دنیای امروز تصور سازمان و جامعه بدون وجود مدیر و رهبر چه از نظرعقلی و چه از نظر تجربی امکان پذیر نیست .
 
هدف اصلی این پژوهش تأثیر سبک رهبری (آمرانه ، مبتنی بر مشورت ، آزادمنش ، کارمحور ، کارمند محور ) بررضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه می باشد . جامعه آماری در این پژوهش که در مجموع 20نفر از معلمان را در بر می گیرد . نمونه 19نفر و نمونه گیری به روش تصادفی ساده می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه سبک رهبری و رضایت شغلی است .روش آماری این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و آزمون مجذور خی دو استفاده شده است .عملیات محاسبه از طریق ماشین حساب و دستی انجام شده و در نهایت در سطح (05/0) فرضیه 1 ، 2، 3، 4، 5، مورد تأیید واقع گردید .نتایج پژوهش نشان داد بین رفتار ( آمرانه ، مبتنی بر مشورت ، آزادمنش ، کار محور، کارمند محور) مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه وجود دارد . در پایان پژوهش محدودیتها و پیشنهاداتی ارائه شده است .
 
 
دانلود مقاله بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی معلمان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست