سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله مدیریت زنجیره تامین

عالی

docx 1396 مهر 22 حجم : 2 مگابایت صفحات : 16710000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله مدیریت زنجیره تامین

دانلود مقاله مدیریت در زنجیره تامین

 

 

مقدمه 2

فصل اول

تعریف مدیریت زنجیره تامین 5

طرح کلی یک زنجیره تامین  7

فرآیند اصلی  8

فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین  10

انقلاب زنجیره تامین   11

شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند  14

فصل دوم

مدیریت موجودی کالا  17

تدارکات  18

ارسال به موقع کالا  20

نکات کلیدی که باید آموخت  23

فصل سوم

رقابت پذیری  25

موضوعات کلیدی  25

اشارات ضمنی : محیط فرصت های راهبردی  26

فرمان های راهبردی  27

یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت  29

فصل چهارم

بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین  32

چشم انداز مدیریت راهبردی  35

مزیت رقابتی پایدار  36

تمرکز راهبردی  37

فرایند های اساسی کسب و کار را یکپارچه سازی کنید  38

فرایند های در حال ظهور کسب و کار را یکپارچه کنید  39

فرایند چند واحدی و چند شرکتی کسب و کار را ادغام نمائید  39

از فناوری اطلاعات برای ارتقای روش های کاری افراد استفاده کنید 40 

سیستم های پشتیبانی کار تیمی  47

راهبردهایی برای مزیت رقابتی  49

فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند  51

ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری 52

مدیریت توسعه دانش فرایند  53

مدیریت دانش راهبردی 54

الگوهای اندیشه و عمل 55

فناوری و الگو ها  56

انفورماتیک شناختی  57

پشتیبانی فناوری از الگوها  59

فرصتهای راهبردی  در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر 60

یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت 62

فرست برای لجستیک   63

مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری  64

فصل پنجم

فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین 67

بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده سازی تجارت الکترونیک  68

موانع پیاده سازی SCM

بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنی مورد نیاز   70

ساختار شبکه تامین  70

ابعاد ساختاری شبکه  72

ارتباطات اطلاعات درون شبکه  72

فرایند های شبکه تامین  74

شبکه تامین یکپارچه چیست ؟  76

مراحل یکپارچه سازی  77

تجهیزات کلیدی مدیریت زنجیره تامین  78

10 مرحله برای کارآمد ساختن زنجیره تامین  82

مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین  88

گذر از زنجیره تامین به شبکه تامین   93

مسیر تکامل گروه های همیار 936

امکان بهبود کیفیت در جبهه   94

مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل  95

مبارزه با کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی   96

فصل ششم

حمل و نقل الکترونیکی  98

تدارکات الکترونیکی  99

وضعیت تدارکات الکترونیکی  100

دسترسی الکترونیکی به منابع   100

تهیه الکترونیکی مواد اولیه  101

بعضی از نکات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الکترونیکی  104

تاکید روی آموزش الکترونیکی   105

افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است  106

ترجمه مقاله  108

نتیجه گیری   128

منابع 

 
 

مقدمه:


در رقابت‌های جهانی موجوددر عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری، در دسترس وی قرارداد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده استکه قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمی‌توانند به تنهایی ازعهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوهبر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکانمرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یامزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌های نظیربرنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداریکالا، کنترل موجودی، توزیع ، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجاممی شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسئله کلیدی در یک زنجیرهتامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تامین  (SCM ) پدیده‌ای است که این کار را به طریقی انجام می‌دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابلاطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.
در حالتکلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل می‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند وبه وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریان‌های مالی به یکدیگر مربوط می‌شوند. اینسازمان‌ها می‌توانند بنگاه‌هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یاخدماتی چون توزیع، انبارش، عمده فروشی و خرده فروشی تولید می‌کنند. حتی خود مصرفکننده نهایی را نیز می‌توان یکی از این سازمان‌ها در نظر گرفت.

تعریف مدیریت زنجیره تامین:


تعاریفمختصر و جامعی که می توان از زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین ارایه داد،عبارت‌اند از:
زنجیره تامین: زنجیره تامین بر تمام فعالیت‌های مرتبط با جریان وتبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیزجریان‌های اطلاعاتی مرتبط با آنها مشتمل می‌شود. به طور کلی، زنجیره تامینزنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیهماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. درباره‌یجریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی واعتبارات است نیز حضور دارد. (LAUDON & LAUDON 2002)
مدیریت زنجیره تامین: مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه سازی فعالیت‌های زنجیره تامین و نیز جریان‌هایاطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره ، برای دستیابی به مزیترقابتی قابل اتکا و مستدام مشتمل می‌شود. بنابراین، مدیریت زنجیره تامین عبارت استاز فرایند یکپارچه سازی فعالیت‌های زنجیره تامین و نیز جریان‌های اطلاعاتی مرتبط باآن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت‌ها در زنجیره تامین تــــولید و عرضه محصول(LAUDON&LAUDON 2002).
بنابراین برای بررسی یک سازمان منحصر به فرد درچارچوب این تعاریف، باید هر دو شبکه تامین کنندگان و کانال‌های توزیع در نظر گرفتهشوند. تعریف ارایه شده برای زنجیره تامین، موضوعاتمدیریت سیستم‌های اطلاعات،منبع‌یابی و تدارکات، زمان‌بندی تولید، پردازش سفارشات، مدیریت موجودی، انبارداری وخدمت به مشتری را در بر می‌گیرد.
برای مدیریت موثر زنجیره تامین ضروری است کهتامین کنندگان و مشتریان با یکدیگر و در یک روش هماهنگ و با شراکت و ارتباطاتاطلاعاتی و گفت و گو با یکدیگر کار کنند. این امر یعنی جریان سریع اطلاعات در میانمشتریان و عرضه کنندگان، مراکز توزیع و سیستم‌های حمل و نقل که بعضی از شرکت‌‌ها راقادر می سازد که زنجیره‌های عرضه بسیارکارایی را ایجاد کنند. عرضه‌کنندگان ومشتریان باید اهداف یکسان داشته باشند. عرضه‌کنندگان و مشتریان باید اعتماد متقابلداشته باشند. مشتریان در زمینه کیفیت محصولات و خدمات به تامین‌کنندگان خود اعتمادمی‌کنند.
علاوه بر آن عرضه‌کنندگان و مشتریان باید در طراحی زنجیره تامین برایدستیابی به اهداف مشترک‌ و تسهیل ارتباطات و جریان اطلاعات با یکدیگر شریک شوند. بعضی شرکت‌ها کوشش می‌کنند تا کنترل زنجیره تامین خود را با کنترل عمومی عمودی –بااستفاده از مالکیت و یکپارچگی تمام اجزای مختلف در امتداد زنجیره تامین از تهیهمواد و خدمات تا تحویل محصول نهایی و خدمت به مشتری به دست آورند. اما حتی با ایننوع ساختار سازمانی، فعالیت‌های مختلف و واحدهای عملیاتی ممکن است ناهماهنگ باشد. ساختار سازمانی شرکت باید بر هماهنگی فعالیت‌های مختلف برای دستیابی به اهداف کلیشرکت تمرکز کند.

نتیجه :

 ما خود اعتقاد داریم که مدیریت عرضه وتقاضایی خود در شرکت ها برای بر طرف کردن نیازهای مشتری با یک روش بهتر بکار می رود . در این مقاله   می توان به شرایطی لجستیکی (DSCM)‌ اشاره کرد . یک مرحله 4 گانه تجزیه وتحلیلی خود در یک صنعت (FMCG)‌ بیان می شود. در واقع حالتی که در FMCGرخ می دهد خود در طی 5 سال در انواع دیگر صنایع رخ خواهد داد. بدین ترتیب باید گفت که مدل لجستیکی به صورت کاربردی در صنایع به مقدار زیاد بکار می رود . فروش کالاها نیز خود یکی از مسائل مهمی در (DSCM) می باشد . این موضوع نیز خود بیان کننده حالت تکمیلی واجرایی می باشد . به همین دلیل می توان (EL)‌را به صورتی بیان کرد که از طریق (DSCM)خود توانایی کسب تجربیات زیادی می باشد . بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که (DSCM) یک حالت کلی لجستیکی وسیع می باشد .

منابع

1. ترجمه چند مقاله گرفته شده ازاینترنت

2. کتاب لجستیک جهانی و برنامه ریزی توزیع تالیف:دونالد واترز

وترجمه مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی

3. کتاب مدیریت زنجیره تامین نویسنده: امی زوکرمن ترجمه علی تقی زاده وبهرام صالحی

4. مقاله «تهیه مواد اولیه تولید از طریق اینترنت می‌تواند فرایند‌های تهیه مواد اولیه را ساماندهی کرده و زنجیره‌های تأمین را یکدست سازد»

نوشته کوین فیتز جرالد Supply Strategy, May 2001.

5. مقاله «خرید مستقیم توسط اینترنت» اثر کوین فیتز جرالد 2001Supply Strategy

6. فرصت هایی برای مزیت رقابتی: ماروین ال مانهیم ;بنیامین مدینا

دانلود مقاله مدیریت زنجیره تامین
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست