سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی بر رضایت مندی زناشویی

عالی

docx 1396 مهر 23 حجم : 2 مگابایت صفحات : 724500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی بر رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه هوش معنوی بر رضایت مندی زناشویی پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه بین هوش معنوی بر رضایت زناشویی زوجین شهر کلاله می باشد که در فاصله سال های 90-92 ازدواج کرده اند و از زندگی زناشویی خود رضایت دارند. حجم جامعه مورد نظر در این پژوهش تعداد500 نفر می باشدو حجم نمونه ما تعدا

دانلود تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی بر رضایت مندی زناشویی زوجین شهر کلاله

 
 
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1-4-1 هدف اصلی 7
1-4-2 اهداف فرعی 7
1-5 سوالات تحقیق 7
1-5-1 سوال اصلی 7
1-5-2 سوالات فرعی 7
1-6 فرضیات تحقیق 8
1-6-1 فرضیه اصلی 8
1-6-2 فرضیات فرعی 8
1-7 تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق 9
1-7-1 تعریف نظری متغیرها 9
1-7-2 تعریف عملیاتی متغیرها 10
2-1 هوش معنوی 12
2-2 تاریخچه تکاملی معنویت 15
2-3 ارثی بودن معنویت 15
2-4 شواهد روانسنجی 16
2-5 بررسی نقش هوش معنوی در محیط کار با تأکید برآموزه‌های اسلامی 19
2-5-1 ترویج مفهوم کار با معنا و درک معنای زندگی 19
2-5-2 گسترش اهداف متعالی 21
2-6 مقایسه رفتار افراد دارای هوش معنوی قوی و افراد دارای هوش معنوی ضعیف 23
2-7 بررسی الگوهای رایج هوش معنوی 25
2-7-1 الگوی ایمونز 25
2-7-2 الگوی امرام و درایر 25
2-7-3 الگوی سیسک و تورنس 26
2-7-4 الگوی زوهار(2004) 26
2-8 ضرورت تدوین الگوی هوش معنوی مبتنی بر آموزه‌های وحیانی و اسلامی 29
2-9 راه‌کارهای رشد و تقویت هوش معنوی از منظرآموزه‌های دین اسلام 35
2-10پیشینه تحقیق 39
2-10-1 تحقیقات داخلی 39
2-10-2تحقیقات خارجی 40
3-1 روش پژوهش 43
3-2 جامعه آماری 43
3-3 حجم نمونه 43
3-4 روش گردآوری اطلاعات 43
3-4-1 پرسشنامه خود سنجی هوش معنوی 43
3-4-2 پرسشنامه بهزیستی معنوی 44
3-4-3 پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHoqol) 45
3-4-4 پرسشنامه رضایت زناشویی انریخ 45
4-1 مقدمه 47
4-2 توصیف جمعیت شناختی نمونه تحقیق 48
4-3 تحلیل دادهها متناسب با سوالها و فرضیه های تحقیق 49
5-1 بحث و نتیجه گیری 55
5-2 محدودیت های پژوهش 60
5-3 پیشنهادها 61
5-4 منابع 62
ضمائم
پرسشنامه 66
 
 
چکیده:
پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه بین هوش معنوی بر رضایت زناشویی زوجین شهر کلاله می باشد که در فاصله سال های 90-92 ازدواج کرده اند و از زندگی زناشویی خود رضایت دارند. 
حجم جامعه مورد نظر در این پژوهش تعداد500 نفر می باشدو حجم نمونه ما  تعداد 100 نفر از زوجین که به شیوه تصادفی انتخاب شده اند و در بین آنها پرسشنامه های رضایت زناشویی انریخ، پرسشنامه خود سنجی هوش معنوی، پرسشنامه بهزیستی معنوی و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی تقسیم و سپس به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها پرداخیتم.و نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی و رابطه بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد کیفیت زندگی آزمودنی ها به صورت مستقیم معنادار می باشد. 
کلید واژه: هوش معنوی، بهزیستی معنوی، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی
دانلود تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی بر رضایت مندی زناشویی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست