سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

عالی

docx 1395 خرداد 16 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1128000 تومان خرید و دانلود

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

پرخاشگری در دانش آموزان موانع پیشرفت دانش آموزان بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی پایاننامه رشته روان شناسی پیشرفت در دانش آموزان بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دانلود پایان نامه در مورد پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی,ارتباط پیشرفت تحصیلی

این پروژه  ورد و آماده  پرینت میباشد

پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان


فهرست

چکيده

فصل اول(کليات تحقيق)

مقدمه2

بيان مسأله 3

اهميت و ضرورت 4

اهداف تحقيق 5

فرضيه تحقيق 6

فصل دوم(پيشينه و ادبيات تحقيق)

مقدمه فصل دوم 9

تعريف خشم 10

علل و ريشه هاي خشم 11

علل شخصيتي 13

تظاهرات خشم14

عملکردهاي رايج پيرامون خشم 15

علل بروز پرخاشگري16

والدين و کودکان پرخاشگر 23

تربيت منفي والدين 26

تربيت مثبت والدين 27

راه کارهاي مناسب خشم 30

نتيجه گيري 33

عوامل موثر بر پرخاشگري 34

عوامل اجتماعي 36

عصبانيت 38

احساس گناه 38

بي کفايتي40

غمزدگي و افسردگي، قرباني بودن 41

احساس در دام بودن42

مجازات نمادين44

مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بيان کنيد 45

چگونه تنبيه کنيد 46

با طفل جر و بحث نکنيد و چانه نزنيد 47

جدي باشيد 49

زياده از حد گوش نکنيد50

منطقي باشيد 52

روشهاي مجازات 53

تعريف پرخاشگري58

انواع پرخاشگري 60

علل و انگيزه هاي پرخاشگري 63

کروموزومهاي جنسي و پرخاشگري66

بلوغ جنسي و پرخاشگري 67

درستي و نادرستي نظريه ناکامي- پرخاشگري 70

نقش رسانه هاي گروهي و فبلمهاي تلويزيوني در آموزش پرخاشگري 78

کنترل پرخاشگري 81

فصل سوم(روش تحقيق)

جامعه مورد مطالعه 86

حجم نمونه 86

روش نمونه گيري 86

ابزار اندازه گيري 87

روش آماري مربوط به زمينه88

روش تحقيق88

فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه90

جدول نمرات خام آزمودني ها ازآزمون پرخاشگري معدلي91

جدول بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي 93

جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان دوم و پنجم ابتدايي 94

جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان سوم و چهارم ابتدايي 95

جدول مقايسه پرخاشگري در بين دانش آموزان ممتاز و ضعيف 96

فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)

بحث و نتيجه گيري98

محدوديت ها 101

پيشنهادات 102

منابع و مآخذ103

ضمائم

 

چکيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع اول دبسيتان شهرستان قزوين است که فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينکه بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد و همين طور بين پرخاشگري دانش آموزان ضعيف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همين بين پرخاشگري مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع اول دبستان است که 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و جهت سنجش فرضيه ها از روش آماري tمتغيير مستقل و ضريب بهم بستگي استفاده گرديده که نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابه معني داري وجود دارد و همين طور بين پرخاشگري دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي تفاوت وجود ندارد.

فصل اول

کليات تحقيق

مقدمه

هر کودکي وقتي بداند که والدين او به آنچه مي گويند عمل مي کنند بهتر رفتار خواهد کرد . رفتار به خصوصي که انجام آن مجاز نيست بايد با ترتيب به خصوصي دنبال شود مقررات شما بايد روشن و فهم آنها ساده باشد .در اين صورت کودک شما مي داند که توقعات شما چيست و چه مقرر شده است شما تا به حال روي مقررات اوليه مصمم شده ايد و آنها را با سادگي و واقع بيني با طفل خود در ميان گذاشته ايد . قانون تازه اي در خانه مقرر شده است از حالا به بعد تو اجازه نداري که کسي را کتک بزني و اگر اين کار را تکرار کني با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهي شد که پرخاشگري يکي از پديده هاي مهم رواني –اجتماعي است که قسمت اعظم تاريخ مدون انسان پيرامون آن رقم خورده است . برخي سپده دم تاريخ را با بيان قتل هابيل آلوده به پرخاشگري و خشونت مي دانند . کواکسلي بر اساس پژوهشهاي انجام شده خود مي نويسد : از 5600 سال قبل تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانيده و بقيه را در جنگ و ستيز بوده است . پرخاشگري را رفتاري تعريف کرده اند که هدف آن صدمه زدن به خود يادگيري باشد آنچه در اين تعريف حائز اهميت است ، قصد و نيت رفتار کننده است : يعني آسيب رسانيدن تصادفي به شخص ديگر پرخاشگري نيست مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازيکن ديگر اصابت کند ، پرخاشگري نيست اما اگر فردي مخصوصاً بازيکنان را با پا بزند، هل بدهد ، تنه بزند و يا فحاشي کند ، پرخاشگري است . قديمي ترين علت شناخته شده براي پرخاشگري حول محور اين نظريه مي چرخد که انساتها از نظر ماهيت زيست شناختي براي پرخاشگر برنامه ريزي شده اند و نخستين و معروفترين نظريه در اين باره مربوط به زيگموند فرويد را مي توان نام برد فرويد کليه اعمال آدمي را با دو غريزه زندگي و مرگ تحليل مي کند و مي گويد غريزه مرگ هم بايد به شکلي تخليه شود ( ستوده –221 سال 385 )

بيان مسأله

زيست شناسان بر اين باورند بيشترين تغييراتي که هنگام پرخاشگري در بدن و اعمال آن روي مي دهد ، همانهايي که هنگام به کار افتادن اميال جنسي به وقوع مي پيوندد در واقع بايد گفت که همانطور که ميل جنسي ، جانور نر را به جنب و جوش مي اندازد " او را متجاوز " تند يا پرخاشگر مي سازد ، انسان هم از اين قاعده مستثني نيست البته پرخاشگري انسان در اين مورد غالباً با نوازش و نرمش اثر بهتري دارد و اينکه آيا پرخاشگري پاسخي به نا کامي است به باور جان دالسر و همکارانش ، پرخاشگري هميشه پيامد نا کامي است و ناکامي هميشه منجر به پرخاشگري مي شود هيچ يک نمي توانند بدون ديگري صورت گيرند و هر چيزي که مانع رسيدن به هدف شود نا کامي را سبب مي گردد و گاهي محيط مدرسه و محل آموزشي مي تواند تاثير بسزايي در پرخاشگري کودک داشته باشد و گاهي هم روابط نا درست والدين و روحيه ستيزه جويي در بين والدين تاثير منفي بر روي دانش آموزان مي گذارد و اين باعث مي شود که حتي در پيشرفت تحصيلي و در رسيدن به موفقيت تحصيلي تاثير منفي بگذارد. و افراد ناکام هميشه با کلمات يا رفتار پرخاشگرانه واکنش نشان نمي دهند ؛ بلکه افرادي طيف وسيعي از واکنشها را نسبت به نا کامي از خود بروز مي دهند

سؤال مسئله

آيا بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد.

اهميت و ضرورت تحقيق

بر خلاف آنچه در بادي امر به نظر مي رسد ، پرخاشگري هميشه ناپسند و زيان آور نيست بلکه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشکلات زندگي و ترقي و تعالي و آسايش آدمي باشد ، نه تنها سودمند است بلکه ضرورت نيز دارد البته اشکال بزرگي در اين جا وجود دارد اين است که نمي توان ميان پرخاشگريناپسند و زيان آور و آنهايي که براي زندگي ضرورت دارد و سودمند است ، حري معين کرد و خط فاصلي کشيد ولي در عين حال نشان مي دهد که انگيزه اي او را به سوي استقلال ، که جزء ضروري و با ارزش رشد است رهبري کند بلکه اعمال آدمي را با دو غريزه زندگي و مرگ تحليل مي کند مي گويد غريزه مرگ هم بايد به شکلي تخليه شود يا به بيرون به صورت پرخاشگري و ديگر و يا به درون به صورت اعمال خود تخريبي و خودکشي و به همين دليل اميد است با ارائه پژوهشهاي انجام شده بتوانيم از ميزان پرخاشگري والدين کاسته تا تأثير منفي بر روي دانش آموزان دارد ننمايد.

اهداف تحقيق

هدف از تحقيق حاضر عبارتند از بررسي پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي به جزء اول دبستان است و اينکه آيا پرخاشگري والدين مي تواند در پيشرفت تحصيلي نقشي داشته باشد يا نه و آيا روابط والدين با فرزندان خود بايد شده و سنجيده باشد يا نه و از طرف ديگر آيا پرخاشگري در بين دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي با هم متفاوت است يا نه به اين صورت که هر چقدر سن دانش آموزان بالا مي رود پرخاشگري هم بيشتر مي شود.

فرضيه تحقيق

بين پرخاشگري والدين و پيشرفت تحصيلي فرزندان مقطع ابتدايي رابطه وجود دارد .

پرخاشگري در بين دانش آموزان مقطع دوم ابتدايي بيشتر از مقطع پنجم ابتدايي است.

پرخاشگري در بين دانش آموزان مقطع سوم ابتدايي بيشتر از مقطع چهارم ابتدايي است

پرخاشگري در بين دانش آموزان ضعيف بيشتر از دانش آموزان ممتاز است .

متغيير مساله تحقيق

پرخاشگري متغيير وابسته

پيشرفت تحصيلي متغير مستقل

دانش آموزان مقطع دوم و سوم و چهارم و پنجم : متغيير کنترل شده

تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم

پرخاشگري عبارتند از صدمه زدن به خود يا گيري باشدو آنچه حائز اهميت است ، قصد ونيت رفتارکننده يعني آسيب رسانيدن و رفتاري که به ديگران آسيب مي رساند و به معني در لغت به معناي ستيزه و تندي کردن آمده و معادل انگليسي آن Aggressionاست اما در اصطلاح يک واکنش عمومي و پديده نابهنجار اجتماعي است که به قصد آزار کسي يا آسيب رساندن به چيزي ابراز مي شود. و در کل يک رفتار آسيب زا در صورتي پرخاشگري محسوب مي شود که از روي قصد و عمد به منظور صدمه زدن به ديگري انجام پذيرد.

و بالاخره عبارتند از نمره آزمودني که از آزمون پرخاشگري بدست آورده است .

پيشرفت تحصيلي عبارتند از مؤفقيت و عرصه هاي آموزشي و تحصيلي دانش آموزان که جمع نمرات بدست آمده در يک سال تحصيلي به عنوان معدل يا ميانگين به حساب مي ايد که در صورت مؤفقيت به آن پيشرفت تحصيلي در حد بالا عنوان مي شود .

بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست