سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکت ها

عالی

docx 1396 مهر 24 حجم : 2 مگابایت صفحات : 964500 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکت ها

 

دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکت ها

 

فصل اول                                                           

رسالت یا هدف حقوق ثبت   2

تعریف و انواع سند  3

 فصل دوم:انواع شیوه های ثبت املاک  4

فصل سوم:تصرفات 7

فصل چهارم:عملیات اجرایی ثبت عمومی 9

فصل پنجم:آگهی ها  11

فصل ششم:اعتراضات   17

فصل هفتم:دفاتر   21

فصل هشتم:تفکیک و افراز   29

فصل نهم:هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت  30

فصل دهم:ابطال و اصلاح سند مالکیت   35

فصل یازدهم:مواد147 و 148 قانون ثبت 48

 فصل دوازدهم:مواد 140 و 133               52

فصل سیزدهم:موقوفات و اراضی شهری      58    

 

 

مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.

Oval: 2- اعتبار بخشیدن به معاملاتحقــوق ثبت در راستای انجام وظایففصل اول:1- رسالت یا حقوق ثبتو مأموریتهای خود دو رسالت یا هدف عمده و اساسی را دنبـــال می نماید که عبارتند از:

به عبارتی: رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت مالکین یا اشخاص ئ اعتبار بخشیدن به معاملات،قرارها و اقرارها(حقوق ارتفاقی)تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی(ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی.

2- تعریف و انواع سند:

سند نوشته ای است که در مقام دعــــوی یا دفاع قابل استناد باشد و بطور کلی بر دو نـــوع است.

1- سند رسمی         2- سند عادی

سند رسمی:اسنـادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمــوران رسمی دولت در حـدود صلاحیت و وظایـف آنها و مطابق قانون و مقررات تهیه شده است سنــد رسمی است بنـابراین اسناد زمانی رسمی تلـقی می شوند که حـداقل سه شرط اسـاسی ذیل را داشته باشند.

به موجب ماده70 قانون ثبت، سنـد رسمی معتبر است و انکار و تردید در آن تأثیری ندارد و تمام محتویات از قبیل شمــاره ، تاریخ ، امضاء ، نوشته های داخـلی و بطور کلی مجموعه سند رسمی معتبر و قابـــل استـناد است مگـر اینکه مجعولیت آن توسط مراجع قانونی اثبـات شود.

 سند عادی:در حقوق ثبـــــت تعریف آشکاری از سند عادی در دست نیست اما می توان گفت کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشود از قبیل قولنامه ها، قراردادهای شخصی بین طرفین یک معامله و به طور کلی نوشته و مدرکی که شـکل رسمی نداشته باشد از نوع سند عادی است.

1- ثبت به روش عادی         2- ثبت روش عمومی

ثبت عادی:  ثبت عادی به موچب قانون مصوب از سال1302 ه. ش. یعنی ابتدای ایجاد اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور شروعو تا زمان اجرای قانـون ثبت عمـومی اجرا شد این قانــون طی سالهای1305 و 1306 1307 اصلاح و تعدیل گردید اما به دلیل مشکلاتی که در عمل بوجود می آمد دوام چندانی نیافت با این وجود کلیه قوانـین و مقـرراتی که از سال1302 تا پایان سال1310 در مجموعه ثبت اسناد و املاک اجرا شده بر اساس ثبـــت عادی است و املاکی که طی این مدت زمانی، سنددار شده اند از ویژگیهای ثبت عادی برخوردارند.

 

ثبت عادی با دو ویژگی عمده از ثبت عمومی قابل تمایز است که عبارتند از:

1- در ثبت عادی عملکرد موردی بود یعنی مالکان به صورت انفرادی برای ثبت ملک خود به اداره ثبت مراجعه می نمودند.

2- درثبت  عادی عمل اختیاری بود و مردم اجباری برای به ثبت رساندن ملک خود نداشتند لذا این حالت اختیاری بودن، اهداف حقوق ثبت را محقق نساخت.

ثبت عمومی: در تاریخ26/12/1310 قانون ثبت تغییر یافت و ثبت عمومی جایگزین ثبت عادی شد با این ویژگیها:

3- کسانیکه حق درخواست ثبت را دارند

در جریان ثبت عمومی هر فردی صلاحیت یا مجاز به درخواست ثبت نیست بلکه باید شرایطی را احراز نمایند از قبیل:

- متقاضی ثبت، باید متصــرف ملک باشد و در تحقیقات محلی مالـکیت او تأیید شود یا در واقع برای اثبـات تصرف خود حداقل یکی از مـدارک زیر را در دست داشته باشد:

               •2- متقاضی ثبـــــــــــت مالک ملک باشد.

               •3- درخواست ثبت توسط متولیـان موقوفات

               •4- درخواست ثبت توســـــط مـتصدی امور حبسی

               •5- درخـــــــواست ثـــــــبت توســـط وصی

               •6- درخواست ثبـــــــــت امـــــلاک دولت و شــــــــهرداری

               •بوســـــیله وزارت دارایی و شهرداری

               •7- درخـــــواست ثـــبت املاک مؤسسات و شرکتها توسط رئیس مؤسسه

               •8- درخواست ثبت املاک محجورین توسط قیم یا ولی یا وصی

               •9- مالکیــــــــــنی که بر اســــاس صلــــــح محاباتی(بدون حق فسخ یا با حق فسخ)

4- صلح محاباتی

صلح محاباتی واگذاری یک حق یا یک شیء به قیمتی پایین تر از ارزش واقعی آن،مثـــلا“ بخشش یک ساختمان به یک شاخه نبات. در صلــح محاباتی با حق فسخ، شخص بخشنده می تواند در مهلـــــتی که تعییـــن شده آنچه  بخشیده را پس بگیرد اما اگر مــوعود بگــذرد نمی تواند این عمل را انجام دهد.

فصل سوم : تصرفات

یکی از آثار و دلایل مالـکیت، تصــرف مالک در ملک خـــود اســت یعنی مالک به نحویاز انحاء از ملـک خود استــفاده کند که بتــواند هر نوع مــداخله ای در آن انجــــام دهـــد، این اختـــیار و استــفاده و مــــداخله را تصــرف می نامیم. بنابراین متــصرف بودن یکی از حالاتی است که بر اســاس آن شخـص، صـــلاحیــت درخــواست ثـبــت دارد. تصرف دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

1- تصرف بلاواسـطه:ماننــد سکونت شخص در منزل مسکونی خود.

2- تصرف با واسطه یا بالمبـاشره:مانند تصرف قیم و وکـیل و مباشر و مـــستاجر و وصی و امین و به طـــور کلی تصـــرف قائم مقام قانونی که به اذن مالک مالکــیت دارد.

3- تصرف مادی:تصـرفی که نـاشی  از حالت با واسطـه باشد مانند تصرف قیم و یا وکیل بر ملک.

4- تصرف معنوی :مانند تــصرف وراث بر ملک مورث

براســاس قانــون ثبت کسی به عنوان متصــرف محسوب می شـود که یکی از انواع تصــرفات فوق را بر ملک داشته باشد.

 

دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت اسناد و املاک و ثبت شرکت ها
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست