سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق بررسی رابطه تیپ شخصیت درونگرا و برونگرا

عالی

docx 1396 مهر 25 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1385000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی رابطه تیپ شخصیت درونگرا و برونگرا

این تحقیق با هدف بررسی رابطه تیپ شخصیت و ارتباط پنهانی با جنس مقابل ، تدوین شد برای این منظور نمونه ای به حجم 60 نفر متشکل از 30 دانشجوی دختر بین سنین 25 –18 ، مجرد دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی نداشتند و 30 دانشجوی دختر بین سنین 25 –18 ، مجرد ، دانشجوی شهر تهران ک

 

دانلود تحقیق بررسی رابطه تیپ شخصیت درونگرا و برونگرا

 

 

 

چکیده 2

فصل اول 3

مقدمه 4

بیان مساله 6

ضرورت پژوهش 7

هدف پژوهش 9

سوال پژوهش 9

فرضیه پژوهش 9

تعیین متغیرها: 9

متغیر وابسته 9

متغیر مستقل 9

متغیر کنترل 9

تعاریف مفهومی 10

تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش –پیشنیه پژوهش 13

تعریف شخصیت 14

فیزیولوژی برونگرایی- درونگرایی 23

نظریه های سنخ شناسی شخصیت 27

سنخ شناسی شخصیتی در نظریه یونگ 28

برونگرایی و درونگرایی از نقطه نظر آیزنک 31

رویکرد یادگیری اجتماعی 32

رویکرد شناختی 32

خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا 33

نوروفیزیولوژی برونگرایی- درونگرایی 34

دیدگاه یونگ، سطوح روان: 35

هشیار 35

ناهشیار شخصی 36

ناهشیار جمعی 37

کهن الگوها 39

پرسونا 40

سایه 42

آنیما 43

آنیوس 44

مادر 45

پیرفرزانه 45

پویشهای شخصیت: 46

علیت و غایت شناسی 46

پیش روی و پس روی 47

تیپ های روان شناختی 48

کارکردها 50

نظریه ویلیام شلدون 56

نظریه اوتوگراوس 60

ارتباط اجتماعی 60

انواع ارتباط اجتماعی 62

نگاهی مقدماتی به ارتباطات میان فردی 65

ویژگی ارتباطات میان فردی چیست 66

پیوستار ارتباط 67

ارتباط من و آن 69

ارتباط من و شما 69

ارتباط من و تو 71

گزارش ایسکانیوز 72

عوامل برقراری ارتباط پنهانی باجنس مقابل 73

پیامدهای روانی –اجتماعی ارتباط پنهان باجنس مقابل 73

دیدگاه اسلام 75

دیدگاه شهید مطهری 78

ارتباط دختر و پسر و شرایط آن 79

تعریف دوستی دختر و پسر 80

انگیزه برقراری ارتباط با جنس مقابل 80

آثار رابطه با جنس مقابل 84

شرایط ارتباط باجنس مقابل 87

پیشینه پژوهش 91

فصل سوم 95

جامعه 96

نمونه 96

روش نمونه گیری 96

روش پژوهش 96

ابزار اندازه گیری 97

اعتبار و روایی آزمون 99

شیوه نمره گذاری 101

روش اجرا 102

فصل چهارم 103

مقدمه 104

تجزیه و تحلیل توصیفی 105

تجزیه و تحلیل استنباطی 111

فصل پنجم 112

بحث ونتیجه گیری 113

محدودیت های پژوهش 115

پیشنهادات پژوهش 116

منابع 117

ضمائم 119

 

 

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه تیپ شخصیت و ارتباط پنهانی با جنس مقابل ، تدوین شد برای این منظور نمونه ای به حجم 60 نفر متشکل از 30 دانشجوی دختر بین سنین 25 –18 ، مجرد دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی نداشتند و 30 دانشجوی دختر بین سنین 25 –18 ، مجرد ، دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی داشته انتخاب شد فرض بر این بود که بین 2 متغیر ذکر شده در بالا ، رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین میزان نوروتیک و سایکوتیک و ارتباط پنهانی با جنس مقابل نیز رابطه معنادار وجود دارد

برای سنجش ارتباط داشتن یا نداشتن با جنس مقابل، به پرسش اکتفا شد و از نمونه در دسترس استفاده شد و برای اندازه گیری تیپ شخصیت (برونگرایی- درونگرایی) از پرسشنامه 57 سئوالی آیزنک کمک گرفته شد بعد از انجام امور آماری هر 2 فرضیه رد شد و بر این اساس میزان برونگرایی و درونگرایی در گرایش جوانان (نمونه مورد نظر) به جنس مقابل تاثیر ندارد و همچنین ارتباط معناداری در رابطه ی ارتباط با جنس مقابل و میزان نوروتیک یا سایکوتیک مشاهده نشد

مقدمه

درک لزوم مطالعه روانشناسی شخصیت، چندان دشوار نیست شناخت شخصیت، ویژگیها، چگونگی شکل گیری، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائل از این قبیل، ارضای حسن کنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد زیرا این شناخت نوعی خودشناسی است و شخص هنگام مطالعه غالباً آن دانسته ها را با خود مقایسه کرده و احتمالاً با این شناخت نوعی طبقه بندی انجام می دهد یعنی خود را در یکی از تیپهای شخصیتی قرار می دهد

از سوی دیگر، این شناختها و اطلاعات به شخص امکان می دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد به عنوان مثال، اگر مادری بداند که کودکان در حدود سنین 3 تا 4 سالگی بیشترین میزان حسادت را نشان می دهند، چنانچه کودک خود را در این سنین حسود ببینند، دچار نگرانی و اضطراب نخواهند شد، زیرا می دانند که این ویژگیها یک حالت طبیعی در سن خاص کودک اوست

امروزه بحث ارتباط میان فردی در جامعه ای به گستردگی جامعه ی ما با این میزان رشد و شکوفایی، با توجه به اهداف و برنامه های تعیین شده، جای کنکاش و بررسی بیشتر دارد از طرفی کانال های فراوان اطلاعات و ورود تکنولوژیهای گوناگون ایجاب می کند حساسیت ویژه ای نسبت به ارتباط پنهانی دختر و پسر به عنوان زیرمجموعه ی ارتباط میان فردی داشته باشیم تهاجمات فرهنگی بنابراین دارند، ارزشهای فرهنگ غربی را که گاهاً در جامعه ی دینی ما ضد ارزش محسوب می شود، بر قشر جوان تحمیل و نهادینه کنند و این می تواند در دراز مدت مخرب باشد موضوع ارتباط با جنس مقابل بسیار وسیع و دارای جوانب زیادی است که پرداختن به آن باید جامع و بدور از تعصبات و سوگیریهای شخصی ، گروهی و احیاناً همراه با فرض ورزی باشد بیان مسأله

به درستی هرگاه انسان از جامعه می برد و در تنهایی غوطه می خورد ، با همان سرعت ، راه به سوی انحراف ، اعتیاد و حتی خودکشی و می برد اگر ارتباط انسان ها با یکدیگر نبود ، بنای عظیم فرهنگی پا نمی گرفت هیچیک از دستاوردهای بزرگ انسانی نظیر زبان ، خط و پدید نمی آمد و بالاخره باید گفت زیبایی زندگی در جمع انسان ها تجلی می کند از آنجا که ارتباط بشر ، به مجموعه ها و انواع گوناگون تقسیم می شود و گستردگی فراوانی دارد ، لذا یکی از شاخه های آن ارتباط پنهانی با جنس مقابل است که به دلیل اهمیت و تأثیر بسزای آن در جنبه های مختلف زندگی ، پرداختن به آن ، خالی از لطف نیست

در علم روانشناسی ، آنجا که شخصیت ، موضوع بحث است ، 2 نوع یا تیپ شخصیتی مفروض است ، درونگرایی و برنگرایی که مقدمه و همچنین فصل دو ،‌ به تفصیل به آن پرداختم در این پژوهش به مطالعه ی ارتباط رابطه پنهانی دختر و پسر با تیپ شخصیت اقدام کردم

لذا گمانه زنی های گوناگون ، نقدها و مقاله های فراوانی که به موضوع ارتباط با جنس مقابل پرداختند ، تمایل من را به انتخاب این موضوع برای پروژه خود ، برانگیخت

ضرورت پژوهش

دوستی های خیابانی و ارتباط پنهانی با جنس مقابل ، عاری از شکوفایی محبت و عشق واقعی است و اگر هم به ازدواج برسد ، هیچ پشتوانه ای ندارد و جامعه را با مشکلات روبرو می کند

دانلود تحقیق بررسی رابطه تیپ شخصیت درونگرا و برونگرا
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست