سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بافت شهری

عالی

docx 1395 خرداد 16 حجم : 9 مگابایت صفحات : 1496000 تومان خرید و دانلود

بافت شهری

بافت شهری مشکلات بافتهاي فرسوده درشهرهاي بزرگ همواره يکي ازدغدغه هاي مردم ومديران شهري بوده است، زيرا سکونت وکار دراين نوع بافتهاي شهري هرگز بازدهي مطلوب را ندارند زيرااستاندارهاي مسکن زندگي درآنها بدليل فرسودگي شديد يا نسبي بسيار پايينتر از قسمتهاي ديگر شهر ميباشد.

این مقاله ورد و آماده پرینت میباشد
 
موضوع : بافت شهری
فهرست
 
فصل اول چهارچوب تحقیق1
فصل دوم ادبیات ومبانی نظری تحقیق 7
فصل سوم ویژگی های انسانی و طبیعی 72
فصل چهارم مطالعه بافت فرسوده 108
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 143
 
 
فصل اول
 
1-1- طرح مسأله:
 
مشکلات بافتهاي فرسوده درشهرهاي بزرگ همواره يکي ازدغدغه هاي مردم ومديران شهري بوده است، زيرا سکونت وکار دراين نوع بافتهاي شهري هرگز بازدهي مطلوب را ندارند زيرااستاندارهاي مسکن زندگي درآنها بدليل فرسودگي شديد يا نسبي بسيار پايينتر از قسمتهاي ديگر شهر ميباشد. بافت فرسوده شهري به بافتي اطلاق ميشود که از ابعاد کيفي وکمي وهمچنين ازلحاظ تجهيزات و تأسيسات شهري در سطح پايين قرار گرفته باشد مشکلات اصلي اينگونه بافتها بهنگام مخاطرات طبيعي بروز ميکند که بايد توجه مسئولين بيشتر متوجه اينگونه بافتها باشد عنوان بافت فرسوده شهري به با فتي اطلاق ميشود که از ابعاد کيفي وکمي مسکن وتاسيسات وتجهيزات وابسته به آن درسطح بسيار پاييني از برخورداري است.اين بافت بعنوان بافتي ناکارآمد معرفي ميشود واز اينرو مساله بهبود بخشيدن به آن روي مينمايد. اين بهسازي بسته به نوع فرسودگي بافت مراحل مختلفي را شامل ميشود.تهيه واجراي طرحهايي که به انحاء مختلف سعي در بهبود وضع اين بافتها دارند ،نيازمند بررسي همه جانبه کمبودهاي موجود وبرنامه ريزي مداوم براي رفع معضلات اينگونه بافتهاست .بررسي همه جانبه بدين معناست که درنوسازي وبازسازي اين بافتها ميبايست درکناربهبود بخشيدن به وضع مسکن که حدود 40درصدازبافتهاي شهري راتشکيل ميدهد ساير نيازهاي معيشتي ساکنين نيز که در حيطه تاسيسات و تجهيزات شهري است تامين شود. بافت محله مجيديه که بعنوان قسمتي از بافتهاي فرسوده شهرتهران شناسايي شده است.که داراي معضلات فراواني بويژه در زمان بحرانهاي طبيعي مثل زلزله ميباشد
 
 
1-2-ضرورت تحقيق:
 
از آنجا که تراکم جمعيتي وساختماني در بافتهاي فرسوده شهرهاي بزرگ بدليل قيمت نسبتا" پاينتر زمين وساختمان درآنها بطور قابل توجهي بالاست و از طرف ديگر آسيب پذيري اين بافتهاي شهري در مقابل حوادث و بلاياي طبيعي و.... بسيار بالاتر ازساير قسمتهاي شهري ميباشد،لذا رسيدگي و ساماندهي به اين بافتها از اهميت قابل توجهي برخوردار است. هرگونه فعاليتي در جهت ساماندهي به بافتهاي فرسوده نيازمند شناخت دقيق از ويژگيهاي مختلف اين بافتها درمناطق مختلف شهري است،.وازآنجا که ناحيه 3منطقه 8نيز از جمله فرسوده ترين بافتهاي منطقه است ومشکلات بسياري را براي ساکنين خود فراهم آورده بنابراين ضرورت تحقيق در اين زمينه نيز بخوبي آشکار ميگردد.
 
 
1-3-اهداف تحقيق:
 
1-تأمين امکانات معيشتي مناسب براي شهروندان در راستاي اهداف عدالت اجتماعي؛
 2-انتظام بخشي به مجموعه کاربريها و پاکسازي بافت از کاربريهاي مزاحم؛
 3-تشويق به سرمايه گذاري به منظور بازسازي بافتهاي فرسوده در جهت مقاوم سازي آنها؛
 4-ارتقائ کيفيت زندگي شهري؛
 5-اصلاح شبکه دسترسي.
  
1-4- سوالات تحقيق
آيا .به منظور مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله مساله نوسازي بافت در اولويت قرار ميگيرد؟
  آيا احيا بافتهاي فرسوده بعنوان راه کار مناسب با مشارکت مردم ومسولان امکان پذير است؟
 
1-5- فرضيات تحقيق:
 1- به نظر ميرسد.به منظور مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله مساله نوسازي بافت در اولويت قرار ميگيرد.
 2- بنظر ميرسد احياي بافتهاي فرسوده بعنوان راه کار مناسب ، با مشارکت مردم و مسئولان بصورت توام امکان پذير است.
 
1-6 پيشينه تحقيق:
مرمت شهري، (حبيبي، سيد محسن و مقصودي،مليحه). اين کتاب سعي در معرفي و جمع بندي نظريه ها و شيو ه هاي امر مرمت شهري در بافتهاي قديمي دارد و به اين منظور به بررسي مواردي چون تعاريف وا‍ژه ها ي مرمت شهري، نظريات جهاني و همچنين تجارب جهاني در زمينه مرمت شهري ميپردازد.
بهسازي و نوسازي شهري (فلامکي،محمدمنصور،1384) اين کتاب سعي در معرفي وجمع بندي نظريه ها وشيو ه هاي مرمت شهري در بافتهاي قديمي دارد وبه اين منظور به بررسي مواردي چون تعاريف وا‍‍‍‍زه هاي مرمت شهري،نظريات وتجربيات جهاني مرمت شهري و.ميپردازد.
بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا (علي شماعي واحمد پوراحمد،1384)، اين کتاب پيرامون مسائل ومشکلات بافتهاي قديم شهري وتعاريف مفاهيم مرتبط با نوسازي وبهسازي شهري ميباشد. به نظزيات جهاني والگوهاي ساماندهي بافت قديم ميپردازد.
 مهندسين مشاور زيستا،طرح تفضيلي منطقه 8را انجام داده اند که درخصوص طرح تفضيلي محلات وتعيين تفکيک بافتهاي فرسوده،معابر و...پرداخته است.
 
روش تحقيق:
 انواع روشهاي تحقيق براي يافتن پاسخ مناسب براي مسائل مطرح شده درتحقيق باتوجه به موضوع تحقيق ،نوع واهميت مساله ،متفاوت خواهد بود. از آنجا که اين تحقيق پيرامون ساماندهي بافت فرسوده شهري بخشي از شهر تهران انجام شده است، روش تحقيق کاربردي ميباشد که از روش تحليلي و توصيفي استفاده شده است و مراحل روش تحقيق شامل:
 
· گردآوري اطلاعات
 · کار کتابخانه اي (کتابخانه هاي ملي، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد، سازمان مديريت وبرنامه ريزي)
 · کارميداني
 · روش مشاهده
 · استفاده از نقشه ها وعکسها
 · طبقه بندي وتهيه جداول
 
 1-8-محدوديتهاي تحقيق
 · عمده ترين موانع؛
 · عدم دسترسي به اطلاعات؛
 · عدم همکاري بسياري از سازمانها،ادارات
 
فصل دوم
 2-مباني نظري
 2-1- تعاريف
 2-2- بافت:
 مراد از بافت (بافت شهري)گستره اي همپيوند است که با ريخت شناسي هاي متفاوت طي دوران حيات شهري در داخل محدوده شهر و يا حاشيه آن در تداوم وپيوند با شهر شکل گرفته باشد. اين گستره ميتواند از بناها، مجموعه ها ،راهها، فضاها، تأسيسات و تجهيزات شهري و يا ترکيبي از آنها تشکيل شده باشد.
 
بافت شهر عبارت است از دانه بندي و در هم تنيدگي فضاها و عناصر شهري که به تبع ويژگيهاي محيط طبيعي، بويژه توپوگرافي و اقليم در محدوده شهر يعني بلوکها و محله هاي شهري بطور فشرده يا گسسته و با نظمي خاص جايگزين شده اند. (توسلي،5:1368)
 
بافت هرشهر کميتي پويا و در حال تغيير است که وضع کالبدي شهر و چگونگي رشد و گسترش آنرا در طول زمان نمايان ميسازد. بافت هر شهر، ابتدا دانه بندي فضاهاي کالبدي شهر، يعني فضاهاي خالي و پر و تراکم آنها را نسبت به يکديگر مشخص ميکند. همچنين چگونگي و فاصله بين عناصر شهري را معين ميکند. بافت شهر شبکه گذرگاهي و نحوه توزيع فضايي آنها را نشان ميدهد. ابعاد و اندازه هر يک از فضاهاي کالبدي در افق و در ارتفاع با صورت يا افقي ميتواند نمايانگر نوع و حجم بافت خاصي از شهر باشد. فضاهاي خالي گوياي ويژگيهاي خاص شهري اند. مثلا فضاهاي خالي موجود در مرکز محله هاي شهري و راههاي مهم و تقاطعها و در مجموع بافت، گوياي وجود مراکز و هسته هاي شهري و محله اي هستند(شماعي، پوراحمد، 1384).
 
بافت هر شهر نحوه شکل گيري و مراحل رشد و توسعه شهر را در طول تاريخ نشان ميدهد. يکي از عوامل اصلي و بسيار مهم شکل گيري بافت شهر در گذشته عوامل محيط طبيعي بوده است سه عامل توپوگرافي زمين، آب و هوا و منابع، عوامل اساسي و مهم طبيعت اند که در بافت شهرهاي قديمي ايران تاثير عميقي به جاي گذاشته اند (سلطانزاده،299:1365)
 
 
2-2-1- بافت وفرسودگي:
 آنچه در اين تحقيق مدنظر است، پرداختن به (بافتهاي فرسوده شهري) است، از اينرو لازم است مقدم برهرچيز مراد از بافت و فرسودگي روشن گردد.
 2-2-2- انواع بافت شهري:
 
ميتوان باتوجه به مراحل رشد و توسعه کالبدي فضايي شهرها، لايه هاي گوناگون بافت شهري را از همديگر تشخيص داد. مثلا در شهرهاي بزرگ ايران هفت گونه از بافت شهري در بررسي گونه شناسي بافتهاي شهري قابل تشخيص است(مشهديزاده دهاقاني،425:1373).
 
الف- بافت تاريخي، هسته اوليه شهر
 
بافت تاريخي را ميتوان هسته اوليه شهر دانست. قلعه،ارگ، يا کهندژ و آنچه را به عنوان هسته اوليه شهر امروزي که در زمانهاي پيشين (در ايران قبل از قاجاريه) ساخته شده ميتوان بافت تاريخي ناميد.
 
ارگ، برج، بارو و هسته هاي اوليه شهرهايي چون همدان، شيراز، اصفهان، يزد و تبريز چنين ويژگيهايي دارند.(شماعي، پوراحمد، 85:1384)
 
ب-بافت قديمي شهر
 
بافت قديمي، بافتي است که گرداگرد هسته اوليه شهري يا بافت تاريخي تنيده شده است. مثلا" در ايران بخشهايي از شهر که از نظر زمان شکل گيري آنها به اواخر دوره قاجاريه ميرسد(تا اوايل قرن حاضر) شامل ميشود. از نظر سبک معماري و شهرسازي، ويژگيهاي اصيل و سنتي در آن حاکم است(حائري،27:1371).
 
بافت قديمي در طي زمان طولاني و بر اساس تجارب گذشتگان روند تکاملي خود را طي کرده است(مشهديزاده دهاقاني، 425، 1374).
 
امروزه جمعيت اين بافتها با گسترش شهر و رشد بي رويه و سريع شهرنشيني، تخليه شده و مراکز خدماتي، تجاري و... به حاشيه شهرها انتقال يافته است. در نتيجه کمبود خدمات، زير ساختها و تأسيسات زيربنايي، عدم کشش مناسب و کافي شبکه ترافيکي و نارساييها و ناکارآمدي هاي بافتهاي قديمي در برآوردن وتامين نيازهاي امروزي شهروندان، موجب شده تا اين بافتها روز به روز بي رونق و فرسوده تر شوند و بعنوان بافتهاي مسأله دار و مشکل زا در افکار ونظر بسياري از مديران شهري و شهروندان مطرح باشند.
 
ج-بافت مياني شهر
 
اين بافت از حدود 1300تااوايل دهه 40گرداگرد بافت قديم شهر شکل گرفت.
 
همزمان با رشد و گسترش شهرها، تغييرات کالبدي جديدي در بخش قديمي شهرها صورت گرفت. احداث خيابانهاي جديد، نخستين نمودهاي شهرسازي جديد است. بدنبال آن، حاشيه خيابان ها تغيير شکل داده و بناهاي تازه اي ساخته شد، اما قسمت دروني کمتر دچار تغيير و تحول شد. مرحله تخريب بافت قديمي با ايجاد ميدانهايي در مرکز شهر ها وخيابانهاي عمود بر هم به شکل شطرنجي شروع شد.
 
تعادل زيست محيطي بين شهر وروستاهاي اطراف کشتزارها و باغها تا اواخر اين دوره برقرار بود. از خصوصيات بارز بافت مياني شهرها، ساخت و سازهاي غير بومي، پهن تر بودن کوچه ها، وجود نشانه هايي از خيابانها به سبک مدرن و همچنين درختکاري و ساخت پياده روها و نماسازيي مدرن در حاشيه خيابانهاست.(شماعي، پوراحمد، 86:1384)
 
چ-بافت جديد شهري
 
از دهه 1340به بعد تغيير وتحولات اوضاع اجتماعي واقتصادي و فناوريهاي نوين در کشور تشديد شد. در نتيجه يک بافت جديد به دور بافت قبلي شهر ها شکل گرفت.
 
اقدامهاي عمراني در شهرها مانند خيابان بندي و آسفالت کوچه ها و معابر، توسعه خدمات و زيربناها در شهرها، ايجاد ساختمانها و اداره هاي جديد، ايجاد پارکها و... به رشد و توسعه فعاليتهاي ساختمان سازي وشهرسازي توسط بخش دولتي وخصوصي سرعت بخشيد. افزايش مهاجرت به شهرها نيز خود عامل ديگري در افزايش رشد جمعيت شهري و بيشتر شدن ساخت و سازهاي اطراف وحاشيه شهرها بود. افزايش آپارتمان سازي، رشد و توسعه کارخانه ها و شهرکهاي صنعتي، رواج گسترده معاملات زمين، تشديد فاصله طبقات اجتماعي در شهرها و گسترش حاشيه نشيني و اسکان غير رسمي از ديگر ويژگيهاي شهري در اين دوره است. بافتهاي جديد با بافتهاي نوساز شهري با اين ساختارها مواجه اند.
 
ح-بافت پيراموني شهر
 
اين بافت که از سال 1350 در ايران شکل گرفت و توسعه يافت در واقع در برگيرنده بخشهاي خوابگاهي يا حومه هاي وابسته به کلانشهرهاست. با افزايش جمعيت و مهاجرت به شهر ها ، نياز به مسکن و رشد و گسترش شهري افزايش يافت. رشد جمعيت بويژه ناشي از مهاجرتهاي بي رويه که بدنبال سرپناهي براي سکونت بودند، در نقاط حاشيه اي يا خارج شهر بافت پيراموني بصورت شهرک سازي را بوجود آوردند. جايي که تراکم در حال کاهش بسوي خارج از مرکز شهر و کاربري منفرد ويژگي غالب آنست(شماعي،پوراحمد،87:1384).
 
خ-بافت اقماري يا گسترش ناپيوسته شهر
 
شکل گيري اين بافت از سال 1360آغاز شد و در اوايل دهه 70به اوج خود رسيد. اين بخش شامل شهرکهاي گوناگون در اطراف شهرهاي بزرگ بود. شهرکها و نقاط جمعيتي ايجاد شده يا گسترش يافته در اين دوره به سه دسته تقسيم ميشوند.
 
دسته اولشهرکهاي اقماري و خوابگاهي هستند که در زمينهاي باير توسط دولت يا بخش خصوصي ساخته اند.
 
دسته دومشامل نواحي و بخشهايي است که با تغيير شکل روستاها و نقاط جمعيتي اطراف شهرها بصورت شهرکها و نقاط مسکوني درآمده اند و بدون پيش بيني هاي لازم شهري در مورد آنها صورت نگرفته است.
 
دسته سومپيامد توسعه بي رويه و بدون برنامه روستاها و نقاط جمعيتي اطراف شهرها به همان شکل و صورت اوليه روستايي است.
 
رشد سريع اين شهرگونه ها و رواج ساخت و سازهاي بدون برنامه و اسکان جمعيت مهاجر، پيدايش مشکلات بسياري را دامن زد. عدم تعادل بين فضاهاي شکل گرفته، گسترش مشکلات اجتماعي، روحي و رواني ناشي از تقابل بين فرهنگها و سنتها و... از جمله اين مشکلات هستند(شماعي، پوراحمد، 88:1384).
 
د-گسترش متروپلي شهر بهمراه ايجاد شهرهاي جديد
 
رشد سريع و وسيع شهر هاي بزرگي همچون تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و پيدايش شهرهاي جديد و پيوند شهرها ي کوچک و متوسط اطراف اين شهرها به مادر شهر، به پيدايش شبکه شهري گسترده اي و بافت جديدي از شهرها منجر شده است. اين شکل از گسترش کالبدي، فضايي که به رشد متروپلي و منطقه شهري منجر ميشود، بعلت اشکال در برنامه ريزها يا نبود برنامه ريزي دقيق و مشخص، ساماندهي و کنترل شهر را دچار مشکلات بسياري کرده و اين مشکلات در سطح منطقه شهري و حتي در سطح کشور پيامدهاي ناگواري را موجب شده است.
 
اعمال شاخص
 
شاخص
 
بلوکي است که حداقل 50% بناهاي آن غير مقاوم بوده که دليل آن فقدان سيستم سازهاي مناسب و عدم رعايت موازين فني است.
 
ناپايداري
 
بلوکي است که حداقل 50% عرض معابر آن کمتر از 6 متر است.
 
نفوذناپذيري
 
بلوکي است که حداقل 50 درصد قطعات (پلاکها) آن داراي مساحتي کمتر از 200 متر مربع است.
 
ريزدانگي
 
هويت فرهنگي و تاريخي شهرهاي تاريخي ما در معرض نابودي است از اينرو ضروري است در چار چوب طرحهاي جامع بهسازي و نوسازي شهري الگوها و روشهاي مناسب مورد توجه و حمايت قرار ميگيرد(شماعي، پوراحمد، 89:1384).
 
2-3- فرسودگي
 
مراد از فرسودگي، ناکار آمدي و کاهش کارايي يک بافت نسبت به کارآمدي ساير بافتهاي شهري است. فرسودگي بافت و عناصر دروني آن يا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فني بر شکل گيري آن بافت بوجود ميايد، پيامد فرسودگي بافت که در نهايت به از بين رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر ميشود، در اشکال گوناگون از جمله کاهش و يا فقدان شرايط زيست پذيري و ايمني و نيز نابسامانيهاي کالبدي، اجتماعي، اقتصادي و تأسيساتي قابل دريافت و شناسايي است(وزارت مسکن و شهرسازي، 7:1384).
 
بافت فرسوده شهري: به محدوده يا بلوک شهري اطلاق مي شود که بيش از 50درصد بنا هاي آن ناپايدار،معابرآن نفوذناپذير و املاک آن ريز دانه باشد.
 
 
 
2-3-1- گونه هاي بافتهاي فرسوده
 
بافتهاي فرسوده به سبب آسيبها در کليت با يکديگر وجوه مشترکي دارند، اما به سبب عوامل موثر در فرسوده بودن داراي ماهيتهاي متفاوت ميباشند. اين تفاوت، بافتها در سه گروه زير قرار ميدهد:
 
الف)بافتهاي داراي ميراث هاي شهري؛
 
ب)بافتهاي شهري(فاقد ميراث شهري)؛
 
ج)بافتهاي حاشيه اي (سکونتگاهاي غيررسمي ).(وزارت مسکن وشهرسازي،8:1384)
 
الف)بافتهاي داراي ميراث شهري
 
مراد از بافتهاي داراي ميراثهاي شهري،بافتهاي فرسوده اي است که عليرغم فرسودگي در گستره بناها ،مجموعه فضاها،تاسيسات و تجهيزات شهري با ارزش ويا ترکيبي از آنها وجود دارد.شناسايي وجود اين عناصر موجب ميگرددتا بهره گيري از ميراثها ونقش هويت بخش آنها در بستر مداخله مورد توجه قرارگيرد وبارز گردد.
 
نکته مهم در اينست که جدا کردن بافتهاي داراي ميراث از ساير بافتها که به سبب اهميت آنها صورت گرفته، به هيچ عنوان به مفهوم حذف اين گونه بافتها از دستور کار مداخله در بافتهاي فرسوده نميباشد، بلکه اين امر تنها تأکيدي برضرورت همکاري ونظارت سازمان ميراث فرهنگي بر اقدامات نهادهاي مسئول در حفظ منطقي وتخصص ميراثهاي با ارزش در اين بافتهاست.(وزار ت مسکن وشهرسازي،8:1384)
 
 
ب)بافتهاي شهري (فاقد ميراث شهري)
 
مراد از بافتهاي شهري بافتهاي فرسوده اي است که در لايه هاي دروني شهر جاي دارند.اين بافتها يا در کالبدهاي به جاي مانده در دل بافتهاي قديمي قرار گرفته اند،ويا حاصل استقرار افراد فرو دست جامعه در زمينهاي خالي درون شهري وبرون شهري اند که با گسترش شهرها با آنها در آميخته اند.اين بافتها عليرغم دارا بودن توانمنديهاي فراتر از آنچه در حال حاضر پذيراي آن هستند به سبب آنکه از چرخه حيات موثر شهري خارج هستند از ارزش کمتري برخودار ميباشند.(وزارت مسکن وشهرسازي،1384)
 
ج)بافتهاي حاشيه اي (سکونتگاههاي غيررسمي)
 
مراداز بافتهاي حاشيه اي بافتهاي فرسوده اي است که به سبب عدم تناسب ميان درآمد متقاضيان سکونت در شهرهاي بزرگ و هزينه هاي سکونت در آنها بيشتر بطور غير رسمي در حاشيه شهرها شکل گرفته اند. ساکنين اين بافتها بيشتر مهاجران جوياي کار هستند که در شهرهايي که داراي توانمندي بالا در عرضه اشتغال و خدمات ميباشند، ساکن شده اند (وزارت مسکن وشهرسازي، 9:1384).
 
بافت شهری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست