سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

عالی

docx 1396 مهر 25 حجم : 9 مگابایت صفحات : 1659500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

دانلود تحقیق هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان

 
 
 
مقدمه                                                                                                   2 
 
1-1 بیان مسئله                                                                                       3  
 
2 -1 سؤالات تحقیق                                                                                      5
 
1-3فرضیه ها                                                                                        5 
 
1-4 اهمیت وضرورت تحقیق                                                                      5
 
1-5 اهداف تحقیق                                                                                    6
 
1-6 پیشینه ی تحقیق                                                                                6  
 
1-7 فرایند وروش تحقیق                                                                           6
 
1-8 نوع وروش گرد آوری اطلاعات                                                              6
 
1-9 محدودیت های تحقیق                                                                          6
 
1-10مفاهیم واصطلاحات کلیدی                                                                       7
 
1-11 سازمانهایی که از این تحقیق می توانند استفاده نمایند                                        8                                                                                              
2-1 ژئوپولیتیک                                                                                         11               
 
2-1-1 مفهوم ژئوپولیتیک                                                                          11
 
2-1-2 تفکرات ژئوپولیتیکی                                                                       13
 
2-1-2-1 رقابت برای هژمونی امپریالیستی                                                     13
 
2-1-2-2 ژئوپولیتیک جنگ سرد                                                                           14
 
2-1-2-3 ژئوپولیتیک قرن بیست ویکم                                                                      15
 
2-2 ژئوپولیتیک انتقادی                                                                                  17
 
2-3 ژئوپولیتیک زیست محیطی                                                                    19
 
2-4 هیدروپولیتیک                                                                                         20
 
2-5 وضعیت منابع آب جهان                                                                         21
 
2-6 رابطه ی آب و مسائل سیاسی                                                                23
 
 2-6-1رابطه ی آب ومسائل سیاسی در سطح محلی                                           23
            
2-6-2 رابطه ی آب ومسائل سیاسی در سطح ملی                                              25
 
رابطه ی  آب و مسائل سیاسی در سطح منطقه ای                                             25  
 
2-6-4 رابطه ی آب ومسائل سیاسی در سطح کروی                                                 25
 
2-7 مشکل جهانی آب : ابعاد نظری و حقوقی مسئله                                            26
 
2-7-1 ابعاد تئوریک مشکل آب واقدامات انجام گرفته در این راستا                              27
 
2-7-2 زمینه های فکری نظریه ی جنگ محلی ، منطقه ای وجهانی بر سر آب واختلافات مربوط به آن 28 
 
2-8 ژئوپولیتیک ، هیدروپولیتیک ، آپارتاید جهانی                                                      32
 
2-9 مرز ومسائل مربوط به آن                                                                    34
 
2-9-1 انواع مرزها                                                                                 36
 
2-9-1-1 انواع مرزها از نظر پیدایش وتطبیق آنها با گروههای قومی – زبانی           35
 
2-9-1-2 مرزها از نظر تطابق با عوارض طبیعی                                                       37
 
2-9-1-3 مرزهای هندسی یا مرزهای غیر طبیعی                                       37
 
2-10 ا نواع مرزهای آبی                                                                              38
 
2-10-2 مرز دریایی                                                                                38
 
2-10-2-1 تاریخچه ی قوانین دریایی                                                            39
 
2-10-3  استفاده از رودخانه برای تعیین خط مرزی                                           40
 
2-10-4 نظام حقوقی رودهای بین ا لمللی                                                                 41
 
2-10-4-1 روش مربوط به قرون وسطی تا انقلاب کبیر فرانسه                                       42
 
2-10-4-2 کنگره ی وین ( 1815 )                                                             42
 
2-10-4-3 روش قرارداد بارسلون مورخ 21 آوریل 1921                                  42        
 
2-10-4-4 روش کنفرانس هلسینکی ( 1966 )                                                          45
 
2-10-5 عیوب ومزایای استفاده از رود به عنوان خط مرزی                                45
 
2-11 کارکردهای مرزها                                                                                46
 
 2-12 ا ختلا فات مرزی                                                                                 47
 
2-13 همگرایی منطقه ای                                                                               49
 
2-13-1 تعریف منطقه                                                                                       49
 
2-13-2 مطالعات منطقه گرایی از دیدگاه نظریه ی همگرایی                                49
 
2-13-3 مفهوم همگرایی منطقه ای                                                               50
 
3-1 کلیا ت طبیعی -  انسانی استان آذربایجان غربی                                           52
 
3-1-1 موقعیت جغرافیایی                                                                          52
 
 3-1-2 کلیات طبیعی                                                                                53
 
3-1-2-1 زمین شناسی                                                                              53
 
3-1-2 -2توپوگرافی                                                                                 53
 
3-1-2-3 ویژگیهای آب وهوایی                                                                   54         
 
3-1-2-4  پوشش گیاهی استان                                                                    55
 
3-1-2-4-1 جنگل ها                                                                               55
 
3-1-2-4-2 مراتع                                                                                   56
 
3-1-2-5 وضعیت منابع آب                                                                       57
 
3-1-2-5-1 آبهای سطحی                                                                          58
 
3-1-2-5-2 آبهای زیر زمینی                                                                     58
 
3-1-3 کلیات انسانی                                                                                 59
 
3-1-3-1 خصوصیات جمعیتی استان آذربایجان غربی                                        59
 
3-1-3-2 دین وزبان                                                                                 60
 
3-1-3-3 اقتصاد                                                                                     62
 
3-1-3-3-1 کشاورزی                                                                              62
 
3-1-3-3-2 دامپروری                                                                                       62
 
3-1-3-3-3 صنعت                                                                                 63
 
3-1-3-3-4 معادن                                                                                   63
 
3-2 کلیات طبیعی – انسانی آذربایجان شرقی                                                    63
 
3-2-1 موقعیت جغرافیایی                                                                          63
 
3-2-2 کلیات طبیعی                                                                                 64
 
3-2-2-1 زمین شناسی                                                                              64
 
3-2-2-2 ناهمواریها                                                                                 64
 
3-2-2-3 ویژگیهای آب وهوایی                                                                              65
 
3-2-2-4 پوشش گیاهی                                                                             66
 
3-2-2-4-1 جنگل ها                                                                               67
 
3-2-2-4-2 مراتع                                                                                   67
 
3-2-2-5 منابع آب                                                                                  67
 
 3-2-2-6 کلیات انسانی                                                                                       69
 
3-2-2-6-1 خصوصیات جمعیتی استان آذربایجان شرقی                                                69
 
3-2-2-6-2زبان ومذهب                                                                           70
 
3-2-2-6-2 اقتصاد                                                                                  72
 
3-2-2-6-2-1 کشاورزی                                                                           72
 
3-2-2-6-2-2 صنعت                                                                              72
 
3-2-2-6-2-3 منابع معدنی                                                                        73
 
3-3 کلیات طبیعی – انسانی استان اردبیل                                                            74
 
3-3-1 موقیت جغرافیایی                                                                           74
 
3-3-2 کلیات طبیعی                                                                                 75
 
3-3-2-1 تحولات زمین شناسی                                                                              75
 
3-3-2-2 ناهمواریها                                                                                 75
 
3-3-2-3 آب وهوا                                                                                   77
 
3-3-2-4 پوشش گیاهی                                                                             77
 
3-3-2-5 وضعیت منابع آبی                                                                       79
 
3-3-2-5-1 آبهای سطحی استان                                                                  80
 
3-3-3 کلیات انسانی                                                                                 81
 
3-3-3-1 خصوصیات جمعیتی                                                                    81
 
3-3-3-2 زبان ومذهب                                                                                         82
 
3-3-2 اقتصاد                                                                                                  84
 
3-4 کلیات طبیعی – انسانی جمهوری آذربایجان                                                    85 
 
3-4-1 موقعیت جغرافیایی                                                                          85
 
3-4-2 کلیات طبیعی                                                                                 86
 
3-4-2-1 ساختار زمین شناسی                                                                    89
 
3-4-2-2 پستی ها وبلندی ها                                                                       92
 
3-4-2-3 آب وهوای جمهوری آذربایجان                                                        96
 
3-4-2-3-1 تیپهای اقلیمی آذربایجان                                                              96
 
3-4-2-4 منابع آبی                                                                                  99
 
3-4-2-4-1  آبهای داخلی                                                                          100
 
3-4-2-5 خاکها                                                                                        103
 
3-4-2-6 پوشش گیاهی                                                                             103
 
3-4-3-کلیات انسانی                                                                                104
 
3-4-3-1 جمعیت                                                                                    104
 
3-4-3-2 زبان ومذهب                                                                                        105
 
3-4-3-3 اقتصاد                                                                                     105
 
3-4-3-2-1 کشاورزی ودامداری                                                                  105
 
3-4-3-2-2 صنعت ومعدن                                                                         106
 
3-4-3-2-3 منابع وانرژی                                                                         106
 
3-5 کلیات طبیعی – انسانی ارمنستان                                                            107
 
3-5-1 موقعیت جغرافیایی                                                                          107
 
3-5-2 کلیات طبیعی                                                                                 107
 
3-5-2-1 زمین شناسی                                                                                       107
 
3-5-2-2توپوگرافی                                                                                108
 
3-5-2-3 آب وهوا                                                                                   109
 
3-5-2-4 پوشش گیاهی                                                                              111
 
3-5-2-5 منابع آبی                                                                                  112
 
3-5-3 کلیات انسانی                                                                                 113
 
3-5-3-1خصوصیات جمعیتی                                                                     113
 
3-5-3-1-1زبان و مذهب                                                                         113
 
3-5-3-2 اقتصاد                                                                                     114
 
3-5-3-2-1کشاورزی ودامداری                                                                   115
 
3-5-3-4 معادن وانرژی                                                                                115
 
3-6 کلیات طبیعی – انسانی ترکیه                                                                116
 
3-6-1موقعیت جغرافیایی                                                                           116
 
3-6-2کلیات طبیعی                                                                                  117
 
3-6-2-1آب وهوا                                                                                    117
 
3-6-2-2 توپو گرافی                                                                                118
 
3-6-2-3 زمین شناسی                                                                                       122
 
3-6-2-4 منابع آب                                                                                  125
 
3-6-2-5خاک شناسی                                                                              127
 
3-6-2-6 پوشش گیاهی                                                                             128
 
3-6-3 کلیات انسانی                                                                                 128
 
3-6-3-1 خصوصیات جمعیتی                                                                    128
 
3-6-3-2زبان ومذهب                                                                                      129
 
3-6-3-3 اقتصاد                                                                                     129  3-6-3-3-1 کشاورزی                                                                                      130
 
3-6-3-3-2 صنایع                                                                                  130
 
3-6-3-3-3 معادن ومنابع                                                                          131
 
3-7 هیدروپولیتیک ارس                                                                           132
 
3-7-1 موقعیت جغرافیایی                                                                          132
 
3-7-2 جغرافیای تاریخی ارس                                                                    133
 
3-7-3 توپوگرافی و مورفولوژی                                                                      135
 
3-7-4 مشخصات حوضه و شاخه های آن                                                       138
 
3-7-5 بهره برداری از آب ارس در گذشته                                                      141
 
3-7-6 بهره برداری از رود ارس در دوران معاصر                                           142
 
3-7-7 اهمیت ارس برای ترکیه                                                                   146
 
3-7-8 پلهای تاریخی رود ارس                                                                       147
 
3 – 7 –9 نظام حقوقی ارس                                                                       148
 
3-7-9-1 نحوه ی تعیین مرز و مرز بندی در رودخانه ی ارس                              149
 
جمع بندی                                                                                             167
 
4-1 تحلیل مؤلفه ی آب                                                                                171
 
4-1-1 هیدروپولیتیک منطقه ی خاورمیانه                                                                 171
 
4-1-1-1 منطقه ی خاورمیانه                                                                       171
 
4-1-1-2 بیلان آبی منطقه ی خاورمیانه                                                                     172
 
4-1-1-3وضعیت منابع آبهای سطحی کشورهای خاورمیانه                                     175  
 
4-1-1-4وضعیت آبهای زیر زمینی کشورهای خاورمیانه                                  176
 
4-1-2مناقشات موجود بر سر آب در خاور میانه                                                 176
 
 4-1-2-1حوضه ی رود نیل                                                                       177
 
4-1-2-2حوضه ی رودخانه های دجله وفرات                                                  178
 
2-9-5-3 حوضه ی رودخانه های اردن ولیطانی                                                180                                                                                                    
 4-1-3 چشم انداز آب در خاور میانه                                                              181
 
4-1-4 تحلیل بحران آب در ایران                                                                 184
 
4-1-4-1 وضعیت آب در ایران                                                                             184
 
4-1-4-2حوضه های آبریز اصلی ایران                                                        187
 
4-1-4-3حجم جریانهای سطحی در ایران                                                        188
 
4-1-4-4وضعیت آبهای زیر زمینی ایران                                                       189
 
4-2 چشم انداز همگرایی در شمال غرب ایران                                                 190
 
4-2-1 نقش رودخانه های مرزی در همگرایی                                                  190
 
4-2-2 نقش ارس در همگرایی                                                                          194
 
4-2-3 تجانس جمعیتی و اشتراکات فرهنگی و تاریخی                                                195
 
3-2-4 تجانس مذهبی                                                                                196
 
4-2-5 نیاز آذربایجان به ایران برای ارتباط با نخجوان                                       197
 
4-3 نتیجه گیری                                                                                     197
 
5-1 جمع بندی                                                                                        200
 
5-2 آزمون فرضیات                                                                                201
 
5-2-1 فرضیه ی اول                                                                              202
 
5-2-2 فرضیه ی دوم                                                                              202
 
5 – 3 نتیجه گیری                                                                                   203
 
5-4 پیشنهادات                                                                                       204
 
منابع ومآخذ                                                                                            206
 
دانلود تحقیق هیدروپولیتیک رود ارس و تاثیر آن بر روابط ایران و همسایگان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست