سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک سهامی خاص

عالی

docx 1396 مهر 26 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1147000 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک سهامی خاص

دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک سهامی خاص

 
 
 
آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران                                                            15
 
پیش گفتار                                                                                                         17
 
پلاستیک ها –لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –ویژگی ها                 18
 
هدف و دامنه کاربرد                                                                                           18
 
مراجع الزامی                                                                                                      18
 
تعاریف و اصطلاحات                                                                                         21
 
نقیصه                                                                                                                21
 
رفتار چقرمه                                                                                                       21
 
رفتار شکننده                                                                                                      21
 
قطر خارجی اسمی ، dn                                                                                       22
 
قطر خارجی متوسط                                                                                  22
 
حداقل قطر خارجی متوسط                                                                 22
 
ضخامت جداره در هر نقطه ،                                                                                    22                                                                   
دو پهنی                                                                                                            22
 
ضخامت جداره در هر نقطه ،                                                                                    24
 
حداقل ضخامت جداره،                                                                         23
 
حداکثر ضخامت جداره،                                                                       23       
 
ضخامت متوسط جداره،                                                                                23                  
 
ضخامت اسمی جداره                                                                                    23
 
حداکثر فشار کاری مجاز                                                                              23
 
فشار اسمی، PN                                                                                                            23
 
حد پایین اطمینان                                                                                                  23
 
حداقل استحکام موردنیاز MRS                                                                           24
 
ضریب طراحی C                                                                                               24
 
نسبت ابعاد استانداردSDR                                                                                   24                    
 
تنش هیدرواستاتیک                                                                                               25
 
مواد اولیه                                                                                                            25
 
ویژگی های مواد اولیه                                                                                           25 
 
دسته بندی مواد اولیه                                                                                              25
 
وضعیت ظاهری                                                                                                    26
 
ابعاد و رواداری ابعاد لوله                                                                                        27
 
رواداری ابعاد                                                                                                        27       
 
طول لوله                                                                                                              27
 
جدول                                                                                                                 28
 
درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله                                                                    33
 
فشار کاری مجاز در دماهای مختلف                                                                       33
 
آزمون فشارترکیدگی                                                                                           34
 
تجدید نظر                                                                                                          34
 
پلاستیک ها –لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه                                    35     
 
 مورد استفاده ویژگی ها
 
پیش گفتار                                                                                                           35
 
پلاستیک ها –لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه                                     36     
 
 مورد استفاده ویژگی ها
 
هدف و دامنه کاربرد                                                                                             36
 
مراجع الزامی                                                                                                       36
 
اصطلاحات و تعاریف                                                                                           38     
 
مواد پلی اتیلنی                                                                                                     38
 
دوده                                                                                                                  38
 
مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس                                            39
 
حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس                                                                  39
 
حداقل استحکام مورد نیاز                                                                                        39
 
ضریب طراحی                                                                                                    39
 
تنش طراحی                                                                                                       40
 
دسته بندی                                                                                                          40
 
جدول                                                                                                                41
 
ویژگی های مواد اولیه                                                                                          42
 
چگالی                                                                                                               42
 
نرخ جریان مذاب                                                                                                            43
 
درصد پراکندگی و توزیع دوده                                                                             44
 
درصد وزنی                                                                                                        44
 
پراکندگی دوده                                                                                                   44
 
توزیع دوده                                                                                                         44
 
مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی                             44
 
پایداری حرارتی                                                                                                  45
 
پیش گفتار                                                                                                          46
 
پلاستیک ها –لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری               47
 
 ابعاد- روش آزمون
 
هدف و دامنه کاربرد                                                                                             47
 
مراجع الزامی                                                                                                       49
 
اصطلاحات و تعاریف                                                                                           47
 
کلیات                                                                                                                 48
 
تهیه نمونه ها                                                                                                        48
 
شرایط تثبیت آزمونه                                                                                             48
 
اندازه گیری ضخامت دیواره                                                                                 48
 
وسیله اندازه گیری                                                                                               48
 
روش اندازه گیری                                                                                                48
 
محاسبات                                                                                                            48
 
اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm)                                                               49
 
وسیله اندازه گیری                                                                                               49
 
روش اندازه گیری                                                                                                49
 
 اندازه گیری دو پهنی                                                                                           50
 
وسیله اندازه گیری                                                                                               50
 
روش کار                                                                                                           50
 
اندازه گیری طول لوله                                                                                           52
 
وسیله اندازه گیری                                                                                               50
 
روش اندازه گیری                                                                                                50
 
گزارش نتایج                                                                                                      51
 
گزارش آزمون                                                                                                    51
 
پلاستیک ها –لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری              52
 
مقدار دوده - روش آزمون
 
پیش گفتار                                                                                                          52
 
پلاستیک ها –لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری              53
 
 مقدار دوده - روش آزمون
 
هدف و دامنه کاربرد                                                                                            53
 
مراجع الزامی                                                                                                       53
 
وسایل مورد نیاز                                                                                                   54
 
کوره الکتریکی                                                                                                   54
 
در پوش                                                                                                              54
 
ظرف احتراق                                                                                                        54 
 
ترموکوپل آهن –کنستانتین                                                                                  54
 
جریان سنج                                                                                                         55
 
تله                                                                                                                     55
 
لوله خشک کن                                                                                                   55
 
دسیگاتور                                                                                                            55
 
چراغ بونسن                                                                                                        55
 
ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده                                                                                   55
 
معرفهای شیمیایی ومواد لازم                                                                                 55      
 
روش آزمون                                                                                                        56
 
اندازه گیری مقدار خاکستر                                                                                   57
 
محاسبات                                                                                                            58
 
پیش گفتار                                                                                                          59
 
پلاستیک ها –لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری             60
 
 بازگشت حرارتی –روش آزمون
 
هدف و دامنه کاربرد                                                                                            60
 
مراجع الزامی                                                                                                       60
 
اصطلاحات و تعاریف                                                                                            61
 
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن             61
 
وسایل مورد نیاز                                                                                                   62
 
آزمونه ها                                                                                                            62
 
آماده سازی                                                                                                        62
 
روش آزمون                                                                                                        62
 
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن             62 
 
وسایل مورد نیاز                                                                                                   62
 
آزمونه ها                                                                                                            63
 
آماده سازی                                                                                                        63
 
روش آزمون                                                                                                        63
 
بیان نتایج                                                                                                            64
 
گزارش آزمون                                                                                                    64
 
پیش گفتار                                                                                                          66
 
پلاستیک ها –لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –ارزیابی                      67
 
مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی –روش آزمون                                   
 
هدف و دامنه کاربرد                                                                                            67
 
مراجع الزامی                                                                                                       67
 
اصطلاحات و تعاریف                                                                                          68
 
اساس آزمون                                                                                                       68
 
شرایط و عوامل مؤثر در آزمون                                                                              69
 
وسایل                                                                                                                70
 
درپوشهای انتهایی                                                                                                70      
 
پایه یا آویز                                                                                                        71
 
مخزن                                                                                                                71      
 
وسیله ایجاد فشار                                                                                                 72      
 
دماسنج                                                                                                              72
 
زمان سنج                                                                                                           72
 
ضخامت سنج                                                                                                     73      
 
وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی                                                               73
 
تهیه آزمونه ها                                                                                                     73
 
نمونه برداری                                                                                                      73
 
طول آزاد آزمونه ها(10)                                                                                      73
 
تعداد آزمونه ها                                                                                                   74
 
کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون                                                              74
 
کالیبراسیون دستگاه                                                                                             74
 
محاسبه فشار آزمون                                                                                             74                  
 
آماده سازی آزمونه ها                                                                                          74      
 
روش کار                                                                                                           75
 
گزارش آزمون                                                                                                     76
 
آبرسانی –اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم –روش آزمون                   78
 
پیش گفتار                                                                                                          78
 
پلاستیک ها –لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی                                               79
 
هدف و دامنه کاربرد                                                                                            79
 
هدف ازتدوین این استاندارد                                                                                   79
 
چگالی وچگالی نسبی                                                                                          80
 
چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد                                             80
 
مراجع الزامی                                                                                                       80
 
اصطلاحات و تعاریف                                                                                          81
 
چگالی Pt                                                                                    81
 
چگالی نسبی                                                                                                       81
 
جدول                                                                                                                82
 
تعداد آزمونه                                                                                                        82
 
آماده سازی آزمونه                                                                                              82
 
روش های آزمون                                                                                                 83
 
روش الف                                                                                                           83
 
روش ب                                                                                                                        86
 
روش ج                                                                                                              87
 
روش د                                                   &
دانلود گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک سهامی خاص
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست