سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق مهندسی شیمی و پتروشیمی - تصفیه فاضلاب های صنعتی روغنی به روش DAF

عالی

docx 1396 مهر 27 حجم : 3 مگابایت صفحات : 14010000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق مهندسی شیمی و پتروشیمی - تصفیه فاضلاب های صنعتی روغنی به روش DAF

دانلود تحقیق مهندسی شیمی و پتروشیمی - تصفیه فاضلاب های صنعتی روغنی به روش DAF

 

 

1-1-  کلیات               5

2-1- انواع فاضلاب و خصوصیات آنها             8

جدول 6-1 انواع بیماری‏هایی که بوسیله آب آلوده انتقال               16

جدول 7-1 کیفیت شیمیایی فاضلاب در کشورهای مختلف           17

جدول8-1طبقه بندی فاضلابهابرحسبBOD5,COD      18

جدول 9-1میزان سرانهBOD5درفاضلابهای مختلف      18

جدول 10-1تولیدسرانه فاضلاب   20

4-1- جمعیت معادل آلودگی        22

جدول 11-1 جمعیت معادل برای صنایع گوناگون به ازای هر            23

5-1-  تصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگی     24

2-1 مشخصه‏های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاب27

1-1-2 اجزای فاضلاب27

2-2-2 آلایندهای مهم در تصفیه فاضلاب      27

3-1-2 روشهای تجزیه                27

4-1-2 یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی           28

جدول 2-2 یکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی     29

2-2 مشخصه‏های فیزیکی: تعریف و کاربرد  32

1-2 رابطه‌ متقابل بین مواد جامد32

2-2-1 کل مواد جامد  32

2-2-2 بو    34

آثار بو:       35

تشخیص بو:              36

جدول 3-2 ترکیبات بودار موجود در فاضلاب تصفیه نشده                36

تعیین مشخصه‏های بو و اندازه گیری آن      36

جدول 4-2 آستانه بوی ترکیبات بودار در فاضلاب تصفیه نشده        37

جدول5-2 عواملی که برای تعیین کامل مشخصه‏های بو باید در نظر گرفت شوند.           38

3-2-2دما   39

شکل 3-2 تغیرات نمونه‏وار دمای فاضلاب     40

4-2-2 چگالی            42

6-2-2 تیرگی             43

3-2 ویژگیهای شیمیایی: تعریف و کاربرد      43

1-3-2 ماده آلی         44

2-3-2 پروتئینها          44

3-3-2 کربوهیدراتها    45

4-3-2 چربی و روغن گریس        45

5-3-2 پاک‏کننده‏ها      46

6-3-2 آلاینده‏های درجه اول        47

7-3-2 ترکیبات آلی فرار (VOCS)51

8-3-2 سموم و مواد شیمیایی کشاورزی    52

9-3-2 اندازه گیری محتوای آلی  52

10-3-2 نیاز به اکسیژن بیوشیمیایی.          53

11-3-2محدودیتهای آزمون BOD54

4-2نیاز اکسیژن شیمیایی          54

5-2کل کربن آلی        55

6-2 ماده غیر آلی      55

1-6-2 کلریدها           56

2-6-2درجه قلیایی     56

3-6-2 نیتروژن            57

4-6-2 فسفر             57

5-6-2 گازها               58

6-6-2 اکسیژن محلول               58

7-6-2 هیدروژن سولفید             59

8-6-2 متان                59

7-2 میکروارگانیزمها   61

جدول8-2 گروههای اصلی ارگانیزمهای موجود در آبهای سطحی و                61

1-7-2 باکتریها            62

2-7-2 قارچها             62

3-7-2 جلبکها            62

4-7-2 تک یاختگان      63

5-7-2 گیاهان و جانوران              63

6-7-2 ویروسها          64

7-7-2 ارگانیزمهای بیماری زا      64

1-3 تأثیر بر آبهای جاری              65

2-3- نمک‏های معدنی،               65

10-3- مواد پرتوزا،      71

1-4- دوره طرح           72

2-4-  جمعیت دوره‏های طرح       73

4 –4-  ضرایب حداکثر و حداقل  فاضلاب       74

5 –4 میزان پساب‏های صنعتی   75

6-4- میزان نشد‏آب‏ها76

8-7-4- درجه تصفیه و مصرف  فاضلاب تصفیه شده       77

1-5- تصفیه مقدماتی فاضلاب و پساب        80

2-5- آشغال گیری      83

4-5- شناور سازی     86

7-5-  ته‏نشینی ساده                88

برخی از تعاریف:        91

(2-2-6) اندازه ذرات    92

پالایشگاه نفت           93

(3-6) تئوری جداسازی روغن به روش ثقلی:               95

(1-3-6) جدا کننده API:             96

(2-3-6) جدا کننده CPI :            97

(3-3-6) شناور سازی:               99

شناور سازی می‏تواند با اهداف زیر در تصفیه پسابها مورد استفاده قرار گیرد:               100

(4-6) اصول و تئوری شناور سازی:             100

روشهای شناور سازی:             101

(1-4-6) اکتروفلوتیش:‌               101

 (3-4-6) شناور سازی به کمک هوا در فشار اتمسفریک:              102

 (5-4-6) حذف مواد جامد معلق  105

6-4-6 مکانیزم فرایند شناور سازی             107

(8-6)فیلتر اسیون:    109

(9-6)جذب توسط کربن فعال       110

(10-6) عوامل مؤثر در فرایند شناور سازی:110

(2-10-6)  تأثیر فشار  111

3-10-6 تأثیر دما         111

(11-6) اصول و تئوری شناور سازی:           114

(1-11-6)سرعت صعود حبابها و ذرات:         114

(13-6) اثر تصفیه شیمیایی:       124

(1-14-6) تانک شناورسازی:       126

(2-14-6) تانک اشباع سازی هوا:                127

(3-14-6) انبار لجن:   128

4-14-6 تجهیزات کنترول سطح مایع در تانک شناورسازی:            128

(15-6) مدلهای آزمایشگاهی :   128

(16-6) آزمایشهای مورد نیاز       131

(1-16-6)‌ انعقاد و لخته سازی:   131

(2-16 –6) جدا سازی ثقلی:      131

 

 

 

1-1-  کلیات
 
از قدیم الایام آب را عامل حیات می‏دانستند. زندگی انسان و حیوانات و گیاهان بدون آب ممکن نیست، علاوه بر موارد مذکور  پیشرفت‏های عظیم صنعتی در هر اجتماعی بوجود و فراوانی آب مربوط می‏باشد. آب مورد نیاز کلیه فعالیت‏های انسان در هر مصرفی تابع کیفیت شیمیایی خاصی است و بندرت اتفاق می‏افتد از یک منبع آب بتوانیم در تمام مصارف استفاده نمائیم، براساس شواهد موجود اجتماعات میزان آب مصرفی معیار تشخیص پیشرفتهای بهداشتی مردم آن اجتماع است، خلاصه کلام آب که به مصداق «وجعلنا من الماء کل شیء حی» آغازگر حیات بوده، ادامه دهنده حیات نیز می‏باشد و زندگی انسان و تمام موجوداتی که  بنحوی با او در ارتباط هستند بدون آب امکانپذیر نخواهد بود.
  آبهای مصرف شده در زندگی بنحوی به منابع اولیه برگردانیده می‏شود ولی اغلب آبی که پس از کاربرد به منابع اولیه خود برگرانیده می‏شود همان آب اولیه نیست بلکه بصورت مایعی است که علاوه بر تشکیل  دهنده‏های آب مصرفی انتقال دهنده انواع و اقسام موادی است که در زندگی روزمره مورد استفاده انسان واقع شده است.
 
مهمترین مواد موجود در آبهای مصرف شده بوسیله انسان می‏توان به پروتئین، چربی‏ها، کربوهیدراتها، مواد پاک کننده صابونی یا دترجنت‏ها اشاره نمود. اگر آبهای مصرف شده که به منابع اولیه خود برگردانیده می‏شود حاصل فعالیتهای صنعتی باشد محتوی هزاران ترکیب شیمیایی که در صنایع مورد مصرف قرار گرفته خواهد بود.
 
معمولاً آبهای مصرف شده روزانه بوسیله انسان را که به محیط برمیگردانند، فاضلاب محلول رقیقی است که 9/99% آنرا مواد جامد یا سایر مواد تشکیل داده است، فاضلاب علاوه بر موادی که قبلاً نام برده شد ممکن است محتوی عوامل بیولوژیکی و باکتریهای بیماریزا نیز باشد.
 
منابع:
 
1-    industrial  water pollation control by Eckan felder
 
2-     wastwater inginerig by metcaf and eddy
 
3ـ اصول طراحی تصفیه خانه‏های فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی تألیف مهندس سید مرتضی حسینیان.        
 
4- فاضلاب صنعتی ـ نوشته نلسون لئونارد نمروـ ترجمه محمود اسد ی
 
5ـ تحقیق جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ـ بررسی روشهای حذف روغن و گریس از پساب پالایشگاه نفت بهران ـ غلامرضا مصطخانی ـ دانشگاه تربیت مدرس
 
6- تحقیق جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ـ بررسی روشهای حذف روغن و گریس از پساب تعمیرگاههای راه آهن ـ زهرا جوهری ـ دانشگاه تربیت مدرس
 
7- تحقیق جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تصفیه فیزیکی ـ شیمیایی فاضلاب کارخانه فیبر ایران با استفاده از روش شناورسازی با هوای محلول DAFمحمد جواد حسینی ـ دانشگاه تربیت مدرس.
 
8- Destabilosatio of oil – water emuter emulsionl and separation by dissoled air flotation
 
by /A.A- AL – shamrani, A.james , H.Xiaolpergamon
 
9- A Demonstration ration scalling – up of the dissolved Air Flotation / yong , yoon chan chol , yoon Ho chiz , Hyung seok / pergamon.
 
10. Vrablik, E.R., “Fundamental principles of dissolvedair flotation ofindustrial wastes, “ in Proceedings of 14th Industrial Waste Conference, Purdue University Engineering Extension Series, bulletion no. 104, May 1960, P. 743.
 
11 -  Fluid Mechanics For chemical engineering by holand
دانلود تحقیق مهندسی شیمی و پتروشیمی - تصفیه فاضلاب های صنعتی روغنی به روش DAF
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست